Reis-en annuleringsverzekering Aguila Rent a Villa

RISICO'S EN VERZEKERDE BEDRAGEN PER PERSOON EN PER REIS
 1. ANNULERING

1. KOSTEN VOOR ANNULERING VAN DE REIS:

 1. Om gezondheidsredenen:
  1. Overlijden, ernstig lichamelijk ongeval of ernstige ziekte:
   • Van de VERZEKERDE of zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of persoon die als zodanig duurzaam met de VERZEKERDE samenwoont, zijn/haar bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders en kleinkinderen), alsmede ooms, neven, nichten, stiefouders, stiefkinderen, stiefbroers en -zussen, schoonouders, zwagers en schoonzussen, broers en schoonzussen, schoonzoons en -dochters en schoondochters. Bij nakomelingen van de eerste graad die jonger zijn dan 24 maanden, behoeft de ziekte niet ernstig van aard te zijn.
   • Deze dekking is eveneens van toepassing wanneer de gehospitaliseerde of overleden persoon verwant is met de echtgeno(o)t(e), de levenspartner of de persoon die als zodanig duurzaam met de VERZEKERDE samenwoont.
   • Van de persoon belast met de voogdij over de minderjarige kinderen of gehandicapte familieleden van de VERZEKERDE die wettelijk onder hun hoede staan tijdens de reis.
   • van de directe superieur van de VERZEKERDE, in zijn/haar functie, op voorwaarde dat deze omstandigheid de VERZEKERDE verhindert de reis te maken wegens de vereisten van het Bedrijf waarvan hij/zij werknemer is.
    Met betrekking tot de VERZEKERDE wordt onder ernstige ziekte verstaan een gezondheidswijziging die een ziekenhuisopname of een verblijf in bed impliceert, binnen de 7 dagen voorafgaand aan de reis, en die het voor de VERZEKERDE medisch gezien onmogelijk maakt om de reis op de geplande datum aan te vatten.
    Onder "zwaar ongeval" wordt verstaan: onopzettelijk lichamelijk letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen als gevolg van het plotseling optreden van een externe oorzaak en waardoor het naar het oordeel van een medisch deskundige voor de VERZEKERDE onmogelijk is om op de geplande datum aan de reis te beginnen.
    Wanneer de ziekte of het ongeval een van de voornoemde personen, andere dan de VERZEKERDE, treft, wordt deze ziekte of dit ongeval als ernstig beschouwd wanneer zij ziekenhuisopname impliceert of een dreigend risico van overlijden inhoudt.
  2. Medische quarantaine ten gevolge van een ongeval.
  3. Oproep voor een chirurgische ingreep van de VERZEKERDE, op voorwaarde dat hij/zij reeds op de wachtlijst stond op het ogenblik van het afsluiten van zowel de reis als de verzekering.
  4. Oproep tot medisch onderzoek van de VERZEKERDE of een bloedverwant in de eerste graad, uitgevoerd door de Dienst Volksgezondheid als spoedgeval, op voorwaarde dat ze gerechtvaardigd zijn door de ernst van het geval.
  5. Oproep voor een orgaantransplantatie aan de VERZEKERDE of een bloedverwant in de eerste graad, op voorwaarde dat hij/zij reeds op de wachtlijst stond op het ogenblik dat zowel de reis als de verzekering werden aangegaan.
  6. De noodzaak voor de VERZEKERDE, zijn echtgeno(o)t(e), levenspartner of persoon die als zodanig duurzaam bij de VERZEKERDE inwoont om in bed te blijven wegens medisch voorschrift ten gevolge van een risicovolle zwangerschap, voor zover deze risicovolle toestand is ingetreden na het afsluiten van de polis.
  7. Ernstige complicaties in de zwangerschapstoestand die de VERZEKERDE, zijn/haar echtgeno(o)t(e), levenspartner of persoon die als zodanig duurzaam met de VERZEKERDE samenwoont, op medisch voorschrift verplichten tot rust of ziekenhuisopname van de VERZEKERDE, op voorwaarde dat deze complicaties zich hebben voorgedaan na het sluiten van de polis en de continuïteit of de noodzakelijke ontwikkeling van voornoemde zwangerschap ernstig in gevaar brengen.
  8. Vroeggeboorte van de VERZEKERDE.
 2. Om juridische redenen:
  1. Dagvaarding, als partij, getuige of jurylid in een civiele, straf- of arbeidsrechtbank. Uitgesloten zijn de gevallen waarin de verzekerde als gedaagde wordt opgeroepen in een procedure die vóór het afsluiten van de reis en de verzekering is ingeleid. Voor alle andere verschijningen moet de dagvaarding worden gedaan nadat de reis en de verzekering zijn afgesloten.
  2. Oproeping als lid van een stembureau, voor staats-, regionale of gemeenteraadsverkiezingen.
  3. Oproep tot indiening en ondertekening van officiële documenten.
  4. Plaatsing van een kind voor adoptie, samenvallend met de geplande data van de reis.
  5. Dagvaarding voor echtscheidingsprocedure.
  6. Onverwachte niet-toekenning van visa.
  7. Niet-criminele politie hechtenis.
  8. Oplegging van een verkeerssanctie voor een bedrag van meer dan 600 euro, op voorwaarde dat zowel de gepleegde overtreding als de kennis van de sanctie zich hebben voorgedaan nadat de boeking was verricht.
  9. Intrekking van het rijbewijs, op voorwaarde dat het voertuig als voortbewegingsmiddel voor de reis diende en geen van de metgezellen van de VERZEKERDE hem/haar kon vervangen bij het besturen van het voertuig.
 3. Om werkredenen:
  1. Professioneel ontslag van de VERZEKERDE, niet tuchtrechtelijk.
   Niettegenstaande het voorgaande en op voorwaarde dat de VERZEKERDE de reis niet heeft geannuleerd. De natuurlijke personen die houder of medehouder zijn van een lening ter financiering van een reis, en die op het ogenblik van het sluiten van de reis en de verzekering als werknemer werkzaam zijn, zijn door deze dekking verzekerd.
   Zij zullen recht hebben op een werkloosheidsuitkering wanneer:
   1. de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden na het afsluiten van de polis en vóór het begin van de reis als gevolg van een van de volgende omstandigheden:
    1. Op grond van een afvloeiingsplan of collectief ontslag.
    2. Wegens overlijden of onbekwaamheid van de individuele werkgever en omdat dit de oorzaak is die bepalend is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
    3. Als gevolg van oneervol ontslag.
    4. Als gevolg van ontslag of beëindiging van het contract op basis van objectieve oorzaken.
   2. Op voorwaarde dat op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de dienstbetrekking, een deel van de betalingen van de genoemde financiering nog hangende is.
   3. Op voorwaarde dat de verzekerde besluit zijn reis voort te zetten en de reis is volbracht.

   De VERZEKERAAR betaalt de kosten van de periodieke termijnen in afwachting van de terugbetaling, tot een maximum van 6 termijnen, om te voorkomen dat de VERZEKERDE zich genoodzaakt ziet de reis te annuleren.
   Het maximumbedrag dat door de VERZEKERAAR moet worden betaald, bedraagt 50% van de kosten van de annuleringskosten die zouden zijn gemaakt indien de reis zou zijn geannuleerd op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
   Deze dekking kan niet worden gecumuleerd met of een aanvulling vormen op de reisannuleringsgarantie. Indien de reis wordt geannuleerd om een van de andere redenen die in de polisvoorwaarden zijn vermeld en er reeds een vergoeding onder deze dekking is betaald, wordt het bedrag dat onder deze dekking is betaald, afgetrokken van het totale bedrag van de gemaakte annuleringskosten.

  2. Voorlegging van een ontslagprocedure die de VERZEKERDE als werknemer rechtstreeks treft, met gehele of gedeeltelijke verkorting van de arbeidsdag. Deze omstandigheid moet zich voordoen na de datum van het sluiten van de verzekeringspolis.
  3. Het in dienst nemen van de VERZEKERDE in een nieuwe functie in een andere onderneming dan die waar hij het laatst heeft gewerkt, op voorwaarde dat hij een arbeidsovereenkomst heeft en dat de in dienstneming plaatsvindt na het afsluiten van de verzekering. Deze dekking geldt ook wanneer de oprichting geschiedt vanuit een situatie van werkloosheid.
  4. Geografische overplaatsing van de baan op voorwaarde dat het een adreswijziging van de verzekerde betreft tijdens de data van de reis en de verzekerde een werknemer is.
  5. Het bijwonen van officiële vergelijkende examens, hetzij als kandidaat, hetzij als lid van de examencommissie, die door een openbare instantie worden aangekondigd en bekendgemaakt nadat de verzekering is afgesloten en die samenvallen met de data van de reis.
  6. Verlenging van de arbeidsovereenkomst.
   Wanneer de schade gedekt is ten gevolge van één van de bovenvermelde oorzaken van tewerkstelling, zijn naast de VERZEKERDE, ook zijn/haar echtgeno(o)t(e), levenspartner of persoon die als dusdanig duurzaam samenwoont met de VERZEKERDE; en zijn/haar minderjarige kinderen die eveneens op dezelfde reis verzekerd zijn op voorwaarde dat zij op hetzelfde adres als de VERZEKERDE wonen, gedekt door deze dekking.
 4. Voor buitengewone zaken:
  1. Daad van luchtpiraterij die het de VERZEKERDE onmogelijk maakt zijn reis op de geplande data aan te vangen.
  2. Verklaring van een catastrofale zone of epidemie in de woonplaats van de VERZEKERDE of op de plaats van bestemming van de reis.
  3. Rechterlijke verklaring van surseance van betaling of faillissement van de onderneming waarin de VERZEKERDE zijn/haar beroepsactiviteit uitoefent.
  4. Ernstige schade veroorzaakt door brand, explosie, diefstal of natuurgeweld aan het hoofd- of tweede verblijf van de VERZEKERDE of aan zijn bedrijfsruimten indien de VERZEKERDE een vrij beroep uitoefent of een bedrijf runt en zijn aanwezigheid dwingend noodzakelijk is.
  5. Verzoek om dringende en onvermijdelijke opneming in het leger, de politie of de brandweer, op voorwaarde dat dit gebeurt na het afsluiten van de verzekeringspolis en u hiervan niet op de hoogte was op het ogenblik van de boeking van de reis.
 5. Andere oorzaken
  1. Verzoek van de belastingdienst om een aanvullende aangifte inkomstenbelasting in te dienen, waarvan het effectieve eindresultaat de VERZEKERDE verplicht een aanvullend bedrag van meer dan 600 € te betalen.
  2. Annulering van de persoon die de VERZEKERDE zal vergezellen op de reis, ingeschreven op hetzelfde moment als de VERZEKERDE en verzekerd door ditzelfde contract, op voorwaarde dat de annulering haar oorsprong vindt in een van de hierboven opgesomde oorzaken en de VERZEKERDE hierdoor alleen moet reizen.
  3. Diefstal van documenten of bagage die het de VERZEKERDE onmogelijk maakt de reis aan te vatten.
  4. Ernstige schade veroorzaakt door brand, explosie, diefstal of natuurgeweld aan het hoofd- of tweede verblijf van de VERZEKERDE of aan zijn bedrijfsruimten indien de VERZEKERDE een vrij beroep uitoefent of een bedrijf runt en zijn aanwezigheid dwingend noodzakelijk is.
  5. Annulering van de huwelijksceremonie, op voorwaarde dat de verzekerde reis een huwelijksreis of huwelijksreis was.
  6. het kosteloos verkrijgen van een reis en/of verblijf gelijkaardig aan die welke werd aangegaan, in een openbare loting voor een notaris.
  7. Toekenning van officiële studiebeurzen die de voltooiing van de reis verhinderen.

   In het geval dat de VERZEKERDE, om één van de redenen vermeld in dit hoofdstuk van UITGAVEN BIJ ANNULERING VAN DE REIS, de reis aan een andere persoon overdraagt, zijn de bijkomende kosten die voortvloeien uit de wijziging van de reserveringshouder gedekt.

   De VERZEKERDE is eveneens gedekt voor alle bijkomende kosten die door de VERZEKERDE worden gemaakt als gevolg van wijzigingen in de datum van de reservering, voor zover deze niet hoger zijn dan de kosten die worden gemaakt in geval van annulering.

   EXCLUSIES
   Annuleringen die voortvloeien uit het volgende zijn niet gedekt:

   1. Cosmetische behandelingen, periodieke controles, kuren, contra-indicaties voor vliegreizen, vaccinaties, de onmogelijkheid om de aanbevolen preventieve medische behandeling te volgen in bepaalde bestemmingen, vrijwillige onderbreking van de zwangerschap.
   2. Psychische aandoeningen, geestesziekten en depressies zonder ziekenhuisopname of die een ziekenhuisopname van minder dan zeven dagen rechtvaardigen.
   3. Ziektes die worden behandeld of onder medische behandeling zijn binnen de 30 dagen voorafgaand aan zowel de datum van boeking van de reis als de datum van opname in de verzekering, behalve zoals aangegeven in de punten 1.3 en 1.5. op het moment van afsluiten van de polis, bekend bij de VERZEKERAAR en/of VERZEKERDE.
   4. Deelname aan weddenschappen, duels, misdrijven, gevechten, behalve in gevallen van wettige zelfverdediging.
   5. Terrorisme.
   6. Het niet kunnen voorleggen van de essentiële documenten voor een reis, zoals paspoort, visa, tickets, inentingskaart of vaccinatiebewijzen.
   7. Complicaties van de zwangerschap, behalve zoals aangegeven in de punten 1.6, 1.7 en 1.8.
   8. Verliezen veroorzaakt door bestraling ten gevolge van nucleaire transmutatie of desintegratie of radioactiviteit, alsmede die veroorzaakt door biologische of chemische agentia.
   9. Pandemieën.
 1. VAKANTIEGELD

2. VAKANTIEGELD

De VERZEKERAAR vergoedt de VERZEKERDE, ten belope van het maximumbedrag van de reserveringskosten en onder toepassing van de uitsluitingen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, voor de kosten van de diensten die werden aangegaan vóór het begin van de reis en voorafgaand aan de bewijsvoering van de kosten ervan, en waarvan geen gebruik kon worden gemaakt ten gevolge van het vroegtijdig beëindigen van de geplande reis, wat noodzakelijkerwijs de terugkeer van de VERZEKERDE naar zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats impliceert, ten gevolge van één van de volgende oorzaken, ontstaan in de loop van de reis.

Deze dekking kan ook worden uitgebreid tot een metgezel die de VERZEKERDE tijdens de reis heeft, op voorwaarde dat hij/zij eveneens door deze polis is VERZEKERD, in geval hij/zij besluit zijn/haar reis voortijdig te beëindigen om de VERZEKERDE te vergezellen bij zijn/haar terugkeer naar zijn/haar gebruikelijke verblijfplaats. In geval van een familiereis wordt de vervroegde terugkeer van alle leden van het gezin overwogen, tot een maximum van vijf personen.

EXCLUSIES
Zij worden niet gedekt door deze garantie:

 1. Vervroegde teruggaven die niet aan de VERZEKERAAR werden meegedeeld en die niet door of met instemming van de VERZEKERAAR werden uitgevoerd, behalve in geval van overmacht of bewezen materiële onmogelijkheid.
 2. Schade veroorzaakt door opzet van de VERZEKERDE, van de VERZEKERAAR, van de BEGUNSTIGDEN of van personen die met hem/haar reizen, alsmede elke door de VERZEKERDE gevraagde uitkering of medische hulp, wanneer bewezen is dat hij/zij de reis heeft gemaakt met het doel op de plaats van bestemming behandeld te worden voor zijn/haar kwalen, ten laste van de polis en van de VERZEKER.
 3. Elke gevraagde terugbetaling in gevallen waarin de terugkeer van de VERZEKERDE plaatsvond op of na de geplande datum van voltooiing van de reis.
 4. Ziekte of letsel ten gevolge van chronische ziekte of ziekte vóór de reis (behalve verergering of decompensatie van een chronische ziekte tijdens de reis) en AIDS in al zijn stadia.
 5. Ziektes die behandeld worden of medische zorg hebben binnen 30 dagen voorafgaand aan zowel de datum van boeking van de reis als de datum van opname in de verzekering.
 6. Psychiatrische aandoeningen, geestesziekten en depressies zonder ziekenhuisopname of die een ziekenhuisopname van minder dan zeven dagen rechtvaardigen.
 7. Ziekten of verwondingen opgelopen bij de uitoefening van een manueel beroep.
 8. Zelfmoord of ziekte en letsel die het gevolg zijn van een poging daartoe of die de VERZEKERDE opzettelijk bij zichzelf heeft veroorzaakt.
 9. Behandeling van ziekten of pathologische toestanden die zijn veroorzaakt door inname of toediening van bedwelmende middelen (drugs), alcohol, verdovende middelen of door het gebruik van geneesmiddelen zonder doktersvoorschrift.
 10. Bevallingen.
 11. Zwangerschappen, behalve voor onvoorziene complicaties in de eerste 24 weken van de zwangerschap.
 12. Deelname aan gokken, duels, misdaden, gevechten, behalve in gevallen van zelfverdediging.
 13. Terrorisme.
 14. Cosmetische behandelingen, periodieke controles, kuren, contra-indicaties voor vliegreizen, vaccinaties, de onmogelijkheid om de aanbevolen preventieve medische behandeling te volgen in bepaalde bestemmingen, de vrijwillige onderbreking van zwangerschappen.
 15. Het om welke reden dan ook niet kunnen tonen van essentiële reisdocumenten zoals paspoorten, visa, tickets, inentingskaarten of vaccinatiebewijzen.
 16. Verliezen veroorzaakt door bestraling ten gevolge van nucleaire transmutatie of desintegratie of radioactiviteit, alsmede die veroorzaakt door biologische of chemische agentia.
 17. Pandemieën.
 1. ASSISTANCE

24-uurs permanente dienst voor bijstand aan personen die de VERZEKERAAR ter beschikking stelt van de VERZEKERDE.

3. DE KOSTEN VAN REPATRIËRING OF MEDISCH VERVOER VAN GEWONDEN OF ZIEKEN:

In geval van ongeval of ziekte van de VERZEKERDE, betaalt de VERZEKERAAR het vervoer naar een ziekenhuis met de nodige faciliteiten of naar zijn woonplaats.

4. REPATRIËRING OF VERVOER VAN DE OVERLEDENE:

In geval van overlijden van de VERZEKERDE, is de VERZEKERDE verantwoordelijk voor de formaliteiten en kosten van de conditionering en het vervoer van het stoffelijk overschot in een zinken kist of in een askist in het geval dat de voorafgaande crematie van de overledene is aangevraagd, van de plaats van overlijden naar de plaats van begrafenis in Spanje.

Evenzo staat de VERZEKERAAR in voor het vervoer van de overblijvende verzekerden die hem vergezelden naar hun respectieve woonplaats in Spanje, indien het overlijden het voor hen materieel onmogelijk maakt op de oorspronkelijk voorziene wijze terug te keren. De betaling van de gebruikelijke kist en de begrafenis- en plechtigheidkosten zijn van deze dekking uitgesloten.

5. VERBLIJF VAN EEN METGEZEL:

Indien de VERZEKERDE gedurende meer dan 3 dagen in het ziekenhuis wordt opgenomen, neemt de VERZEKERAAR de hotelkosten ten laste van het ontheemde gezinslid of, in hun plaats, de verblijfskosten van de persoon die in het gezelschap van deze persoon reist en die ook onder deze polis is verzekerd, om de in het ziekenhuis opgenomen VERZEKERDE te vergezellen, op vertoon van de nodige bewijsstukken en tot een maximum van 60 € per dag, met een maximum van 600 €.

6. REPATRIËRING VAN EEN METGEZEL:

Wanneer één of meer van de VERZEKERDE(n) gerepatrieerd of overgebracht werd(en) wegens ziekte of ongeval, en deze omstandigheid de rest van de VERZEKERDE(n) verhindert om naar hun woonplaats terug te keren met de oorspronkelijk voorziene middelen, zal de VERZEKERAAR instaan voor het vervoer voor de terugkeer van deze laatste(n) naar de plaats van hun gewoonlijke verblijfplaats of naar de plaats waar de overgebrachte of gerepatrieerde VERZEKERDE in een ziekenhuis opgenomen is.

7. REPATRIËRING OF VERVOER VAN MINDERJARIGEN EN/OF GEHANDICAPTEN:

Indien de gerepatrieerde VERZEKERDE jonger is dan 15 jaar of gehandicapt is, organiseert en betaalt de VERZEKERAAR de terugreis van een persoon die hem/haar begeleidt bij zijn/haar terugkeer naar huis.

8. VERVROEGDE TERUGKEER WEGENS ERNSTIG VERLIES IN DE WONING OF DE BEROEPSDOMICILIE:

De VERZEKERAAR verschaft de VERZEKERDE een vervoerbiljet voor de terugkeer naar zijn woning indien hij de reis moet onderbreken wegens ernstige schade aan zijn hoofdverblijfplaats of beroepskantoor ten gevolge van brand, voor zover dit heeft geleid tot de tussenkomst van de brandweer, een beroving die is gepleegd en aangegeven bij de politie, of een ernstige overstroming, waardoor zijn aanwezigheid onontbeerlijk is, en deze situaties niet kunnen worden opgelost door directe familieleden of personen die hij vertrouwt, voor zover de gebeurtenis zich heeft voorgedaan na de begindatum van de reis. De VERZEKERAAR neemt eveneens een tweede vervoerbewijs ten laste voor het vervoer van de persoon die de VERZEKERDE op zijn reis heeft vergezeld en die vooruitloopt op zijn terugkeer, op voorwaarde dat deze tweede persoon op zijn beurt door deze polis is verzekerd.

9. HET STUREN VAN EEN BEROEPSCHAUFFEUR IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE:

Wanneer de VERZEKERDE vervoerd of gerepatrieerd moest worden ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden, of in geval van onvermogen om zijn voertuig te besturen en geen van de passagiers die hem vergezellen hem kan vervangen, zal de VERZEKER, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het voertuig, een beroepschauffeur sturen om het voertuig en de inzittenden naar hun woonplaats in Spanje te vervoeren. De VERZEKERAAR is alleen aansprakelijk voor de door de bestuurder zelf gemaakte kosten, met uitzondering van alle andere kosten, zoals tolgelden, onderhouds- en brandstofkosten van het voertuig, alsmede die van de passagiers.
De VERZEKER, die onderworpen is aan de wetgeving betreffende het gebruik en het verkeer van motorrijtuigen in de landen van doortocht, mag deze dienst niet verlenen indien het voertuig niet voldoet aan de in elk afzonderlijk geval voorziene wettelijke vereisten, of indien het voertuig anomalieën vertoont of het gebruik ervan onverstandig maakt.

10. HET VERSTUREN VAN VERGETEN VOORWERPEN IN HET HOTEL OF APPARTEMENT:

De VERZEKERAAR organiseert en draagt de kosten voor het verzenden van de voorwerpen die de VERZEKERDE vergeten is in het hotel of appartement waar hij verblijft, tot een limiet van 120 €, voor zover de kosten van dit voorwerp dit bedrag overschrijden.

11. HET VERZENDEN VAN DRINGENDE BERICHTEN:

De VERZEKERAAR is belast met het overbrengen van de dringende berichten op verzoek van de VERZEKERDE, voortvloeiend uit de gebeurtenissen die door deze waarborgen worden gedekt.

EXCLUSIES
Zij worden niet gedekt door deze garantie:

 1. De waarborgen en prestaties die niet aan de VERZEKERAAR werden gevraagd en die niet door of met instemming van de VERZEKERAAR werden uitgevoerd, behalve in geval van overmacht of bewezen materiële onmogelijkheid.
 2. Schade veroorzaakt door de VERZEKERDE, de POLISHOUDER, de BEGUNSTIGDEN of de personen die met de VERZEKERDE meereizen.
 3. Schade ontstaan in geval van oorlog, pandemieën -met uitzondering van die veroorzaakt door COVID-19-, betogingen en volksbewegingen, terreurdaden en sabotage, stakingen, arrestaties door enige autoriteit wegens misdrijven die niet het gevolg zijn van verkeersongevallen, beperkingen van het vrije verkeer of elk ander geval van overmacht, tenzij de VERZEKERDE bewijst dat de schade geen verband houdt met dergelijke gebeurtenissen.
 4. Ongevallen die het gevolg zijn van de beoefening van officiële of particuliere sportwedstrijden, trainingen, tests en weddenschappen, alsmede de beoefening als amateur van sporten met een hoog risico, zoals bergbeklimmen, klimmen, speleologie, skiën, surfen, motorcross, snelheids- of duurlopen, beklimmingen of vliegreizen, zweefvliegen, deltavliegen, polo, worstelen of boksen, rugby, vissen onder water, parachutespringen of andere sporten met een soortgelijk risico.
 5. Verliezen veroorzaakt door bestraling ten gevolge van nucleaire transmutatie of desintegratie of radioactiviteit, alsmede die veroorzaakt door biologische of chemische agentia.
 6. Berg-, zee- of woestijnredding.
 7. Ziekten of verwondingen als gevolg van chronische ziekten of ziekten die vóór de reis bestonden, en de complicaties of terugvallen daarvan.
 8. Ziekten en ongevallen die zich voordoen bij de uitoefening van een manueel beroep.
 9. Zelfmoord of ziekte en letsel die het gevolg zijn van een poging daartoe of die de VERZEKERDE opzettelijk bij zichzelf heeft veroorzaakt.
 10. Behandeling van ziekten of pathologische toestanden die zijn veroorzaakt door inname of toediening van bedwelmende middelen (drugs), alcohol, verdovende middelen of door het gebruik van geneesmiddelen zonder doktersvoorschrift.
 11. Uitgaven voor elk type prothese.
 12. Bevallingen.
 13. Zwangerschappen, behalve voor onvoorziene complicaties in de eerste 24 weken van de zwangerschap.
 14. Periodieke medische controles, preventief of pediatrisch.
 15. Elke medische of farmaceutische uitgave die het gevolg is van kwaadwilligheid van de VERZEKERDE of van een nalatigheid in de behandeling waardoor de verslechtering van de gezondheid voorzienbaar is.
 16. Endodontische, parodontale en orthodontische tandheelkunde, vullingen, tandprotheses, apicoectomieën, implantologie en de diagnostische middelen die nodig zijn om deze behandelingen uit te voeren.
 17. Overbrenging en/of repatriëring per luchtambulance, behalve in Europa en de landen grenzend aan de Middellandse Zee.
 1. BAGAGE

12. MATERIËLE VERLIEZEN:

De VERZEKERAAR waarborgt, tot een bedrag van 600,00 euro, en onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, de betaling van de vergoeding voor materiële schade geleden door de bagage, tijdens reizen en verblijven buiten de gewone verblijfplaats van de VERZEKERDE, ten gevolge van:

 • Diefstal (in dit verband wordt onder diefstal alleen diefstal verstaan die wordt gepleegd met gebruikmaking van geweld of intimidatie van personen of geweld op zaken).
 • Storingen of schade die rechtstreeks het gevolg zijn van brand of diefstal.
 • Panne en definitief verlies, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt door de vervoerder.

Kostbaarheden zijn gedekt tot 50% van het verzekerde bedrag voor alle bagage. Onder waardevolle voorwerpen worden verstaan juwelen, horloges, voorwerpen van edele metalen, bontwerk, schilderijen, kunstvoorwerpen, zilverwerk en edele metalen voorwerpen, unieke voorwerpen, mobiele telefoons en hun toebehoren, camera's en toebehoren voor fotografie en video, radio, opname of weergave van geluid of beeld, alsmede hun toebehoren, allerhande computerapparatuur, op afstand bestuurde modellen en toebehoren, geweren, jachtgeweren, alsmede hun optische toebehoren, alsmede medische apparatuur.

Juwelen en bont zijn uitsluitend verzekerd tegen diefstal en alleen wanneer zij in een hotelkluis zijn gedeponeerd of door de VERZEKERDE worden gedragen. Bagage die in motorrijtuigen wordt achtergelaten, wordt alleen als verzekerd beschouwd als zij zich in de bagageruimte bevindt en de bagageruimte afgesloten blijft. Van 22.00 uur tot 6.00 uur moet het voertuig op een afgesloten en bewaakte parkeerplaats staan; voertuigen die aan een vervoerder zijn toevertrouwd, zijn van deze beperking vrijgesteld. Waardevolle voorwerpen die in de kofferbak van een voertuig zijn achtergelaten, zijn alleen gedekt wanneer het voertuig zich in een garage of op een bewaakte parkeerplaats bevindt.

De toepassing van de evenredigheidsregel in geval van een vordering uit hoofde van deze garantie wordt uitdrukkelijk opgeheven, aangezien deze op het eerste risico wordt verrekend.

EXCLUSIES
Zij worden niet gedekt door deze garantie:

 1. Goederen en materiaal voor beroepsmatig gebruik, geld, bankbiljetten, reisbiljetten, postzegelverzamelingen, waardepapieren van welke aard ook, identiteitsbewijzen en in het algemeen alle papieren documenten en waardepapieren, creditcards, banden en/of diskettes met geheugen, documenten vastgelegd op magneetstrips of verfilmd, verzamelingen en materiaal van professionele aard, prothesen, brillen en contactlenzen. Voor deze doeleinden worden personal computers niet als professioneel materiaal beschouwd.
 2. Diefstal, behalve in hotel- of appartementkamers, wanneer deze op slot zijn (in dit verband wordt onder diefstal verstaan: diefstal die achteloos wordt gepleegd, zonder geweld of intimidatie van personen of geweld op zaken).
 3. Schade als gevolg van normale of natuurlijke slijtage, inherente gebreken en onvoldoende of ondeugdelijke verpakking. Schade veroorzaakt door de trage werking van het weer.
 4. Verlies ten gevolge van een voorwerp, dat niet aan een vervoerder is toevertrouwd, dat eenvoudigweg verloren of vergeten is.
 5. Diefstal als gevolg van de praktijk van het kamperen of caravannen op vrij kamperen is volledig uitgesloten kostbaarheden in welke vorm van kamperen dan ook.
 6. Schade, verlies of diefstal ten gevolge van persoonlijke bezittingen en voorwerpen die onbeheerd werden achtergelaten op een openbare plaats of in lokalen die ter beschikking zijn gesteld van meerdere bewoners.
 7. Breuk, tenzij veroorzaakt door een ongeval met het vervoermiddel, door eenvoudige diefstal of breuk, door gewapende overval, door brand of door brandblussing.
 8. Schade direct of indirect veroorzaakt door oorlogshandelingen, burgerlijke of militaire onlusten, rellen, stakingen, aardbevingen, pandemieën en radioactiviteit.
 9. Schade opzettelijk veroorzaakt door de VERZEKERDE, of grove nalatigheid van de VERZEKERDE en schade veroorzaakt door het morsen van vloeistoffen in de bagage.
 10. Alle motorvoertuigen, alsmede hun aanhangsels en toebehoren.
 1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

13. PRIVÉ AANSPRAKELIJKHEID tijdens de reis:

De VERZEKERAAR is aansprakelijk, tot een bedrag van 6.000 euro per reservering, voor de geldelijke schadevergoeding die de VERZEKERDE, als particulier, overeenkomstig de artikelen 1.902 tot 1.910 van het Burgerlijk Wetboek, of soortgelijke bepalingen voorzien in buitenlandse wetgeving, als burgerlijk aansprakelijke moet betalen voor lichamelijk letsel of materiële schade die onvrijwillig aan derden wordt toegebracht aan hun persoon, dier of goed.

De VERZEKERAAR van de verzekeringspolis, de overige verzekerden van deze polis, hun echtgenoten, levenspartners of ieder ander familielid dat met een van beiden samenwoont, alsmede hun partners, werknemers en iedere andere persoon die de facto of de jure afhankelijk is van de VERZEKERAAR of de VERZEKERDE, terwijl zij handelen in het kader van een dergelijke afhankelijkheid, worden niet als derden beschouwd.
Deze limiet omvat de betaling van gerechtskosten en uitgaven, alsook de samenstelling van de gerechtelijke borgtochten die van de VERZEKERDE worden geëist.

EXCLUSIES
Zij worden niet gedekt door deze garantie:

 1. Elke soort Aansprakelijkheid die overeenkomt met de VERZEKERDE voor het besturen van motorvoertuigen, luchtvaartuigen en boten, evenals voor het gebruik van vuurwapens.
 2. Burgerlijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit beroepsactiviteiten, vakbondsactiviteiten, politieke activiteiten of activiteiten van verenigingen.
 3. Boetes of sancties opgelegd door rechtbanken of autoriteiten van welke aard ook.
 4. Aansprakelijkheid voortvloeiend uit de beoefening van sporten als beroepsbeoefenaar en de volgende sporten, zelfs als amateur: alpinisme, boksen, bobslee, speleologie, judo, parachutespringen, deltavliegen, zweefvliegen, polo, rugby, schieten, yachting, vechtsporten en sporten die met motorvoertuigen worden beoefend.
 5. Schade aan voorwerpen die, onder welke titel ook, aan de VERZEKERDE zijn toevertrouwd.

14. COMMUNICATIEKOSTEN VOOR CENTRALE BIJSTAND:

ERGO vergoedt u de kosten van de communicatie met ons bijstandscentrum.

ERGO Reisverzekering, Avda. Isla Graciosa 1. 28703. San Sebastián de los Reyes. Madrid
Kantooruren: maandag tot donderdag van 8:30 tot 18:30 uur en vrijdag van 8:30 tot 15:00 uur, NIF: W0040918E

Aguila Rent a Villa